(1)
Iversen, E.; Christenson, J.; Jacobs, G.; Hosie, S. Externally Powered Prosthetic Wrist Flexion Device. MEC20 Symposium 2020.